วันสันติภาพสากล

ประเด็นสื่อสาร วันสันติภาพสากล
21 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

           เพื่อให้สังคมขอให้ประชาชนทุกประเทศ หยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

แนวคิดหลัก

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสันติภาพโลก (World Peace Day) หรือ International Day of Piece 21 September เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก 

โดยประเด็นในการสื่อสาร วันที่ 21 กันยา 2559  วันสันติภาพสากล ขอให้ประชาชนทุกประเทศ หยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง ซึ่งเกิดจาก ค่านิยมและเจตคติ ครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ สื่อ การศึกษา และผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี ตลอดจนแหล่งช่วยเหลือ


ที่มา : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์