ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แบบประเมินความสุขคนไทย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เพศ
  
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับตำแหน่งงาน

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสุขคนไทย

คำถามต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2. ท่านรู้สึกสบายใจ
3. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
4. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง
6. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์
7. ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
8. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงที่เกิดขึ้น
9. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
10. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์
11. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
12. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
13. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าคนในครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน