ระบบพิมพ์ใบประกาศออนไลน์

รายชื่อหลักสูตรที่อบรม

7 - 8 ธันวาคม 2564 อบรมระบาดวิทยาและแนวทางการสอบสวนการฆ่าตัวตาย 14-15 ตุลาคม 2564 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สสจ สสอ เขตสุขภาพที่ 2 17 มกราคา 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 18 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดพิษณุโลก 31 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดตาก 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากร Triple-P ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดสุโขทัย 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health Hero (พิษณุโลก เขต 1) 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากร Triple-P ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร จ.สุโขทัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร จ.อุตรดิตถ์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร จ.ตาก 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร จ.พิษณุโลก 1 - 2 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health Hero (สุโขทัย เขต 1) 7 - 8 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health Hero (อุตรดิตถ์ เขต 1) 10 - 11 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health Hero (เพชรบูรณ์ เขต 1) 14 - 15 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health Hero (ตาก เขต 1) 17 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร จ.เพชรบูรณ์ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการให้คำปรึกษา (Hero Consultance) ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 31 มกราคม 2566 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา