แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
ประเภทงบประมาณรายจ่าย รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น        8,907,520.00             615,929.00             783,248.00             830,623.00          1,053,600.00             677,981.00             519,841.00             947,891.00             871,469.00             804,193.00             669,001.00             627,901.00             505,843.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส 2,229,800.00 2,251,422.00 2,623,553.00 1,802,745.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 25.03% 25.28% 29.45% 20.24%
 งบบุคลากร        6,277,200.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,631,295.00 1,507,305.00 1,631,295.00 1,507,305.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 25.99% 24.01% 25.99% 24.01%
 งบดำเนินงาน        2,610,320.00              72,164.00             219,483.00             286,858.00             509,835.00             134,216.00             100,066.00             404,126.00             327,704.00             260,428.00             125,236.00              84,136.00              86,068.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส 578,505.00 744,117.00 992,258.00 295,440.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 22.16% 28.51% 38.01% 11.32%
 งบลงทุน             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น        6,374,000.00             552,411.00             552,411.00             552,411.00             553,179.00             549,179.00             425,189.00             554,179.00             554,179.00             554,179.00             553,179.00             549,179.00             424,325.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,657,233.00 1,527,547.00 1,662,537.00 1,526,683.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 26.00% 23.97% 26.08% 23.95%    
 งบบุคลากร        6,277,200.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,631,295.00 1,507,305.00 1,631,295.00 1,507,305.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 25.99% 24.01% 25.99% 24.01%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2        6,277,200.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,631,295.00 1,507,305.00 1,631,295.00 1,507,305.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 25.99% 24.01% 25.99% 24.01%    
1. เงินเดือน คน เป้าฯ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ       4,989,600.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             381,900.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             381,900.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คน เป้าฯ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ       1,287,600.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00               37,875.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00               37,875.00
 งบดำเนินงาน             96,800.00                8,646.00                8,646.00                8,646.00                9,414.00                5,414.00                5,414.00              10,414.00              10,414.00              10,414.00                9,414.00                5,414.00                4,550.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 25,938.00 20,242.00 31,242.00 19,378.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 26.80% 20.91% 32.27% 20.02%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2             96,800.00                8,646.00                8,646.00                8,646.00                9,414.00                5,414.00                5,414.00              10,414.00              10,414.00              10,414.00                9,414.00                5,414.00                4,550.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 25,938.00 20,242.00 31,242.00 19,378.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 26.80% 20.91% 32.27% 20.02%    
1. ค่าเช่าบ้าน คน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            38,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                4,000.00                         -                           -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                4,000.00                         -                           -  
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) คน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            12,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรา เป้าฯ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            46,800.00                2,646.00                2,646.00                2,646.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                3,550.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
 งบดำเนินงาน           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
1. ค่าใช้สอย โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          255,260.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,268.00
    1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) คัน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          255,260.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,268.00
2. ค่าสาธารณูปโภค รายการ เป้าฯ 2                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            65,400.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00
    2.1. ค่าไฟฟ้า เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            30,000.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00
    2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            35,400.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          517,610.00               25,206.00               46,195.00               35,500.00               30,109.00               20,500.00               20,500.00             120,000.00               37,000.00               37,000.00               55,800.00               37,000.00               52,800.00
    3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          136,444.00                9,835.00               10,000.00               10,000.00                9,609.00                         -                           -                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               22,000.00               15,000.00               15,000.00
    3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          108,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00
    3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            36,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00
    3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม ครั้ง เป้าฯ 3             1     1   1    
งบฯ            12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                  4,000.00                         -                           -                  4,000.00                         -                  4,000.00
    3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครั้ง เป้าฯ 1             1              
งบฯ            17,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 17,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.6. วัสดุงานยานพาหนะ ครั้ง เป้าฯ 3     1       1     1        
งบฯ            19,800.00                         -                           -                  5,000.00                         -                           -                           -                  7,000.00                         -                           -                  7,800.00                         -                           -  
    3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            85,700.00                2,700.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00
    3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            20,171.00                   671.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน ครั้ง เป้าฯ 2   1         1              
งบฯ            22,495.00                         -                  2,495.00                         -                           -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว ครั้ง เป้าฯ 1             1              
งบฯ            15,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 15,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ ครั้ง เป้าฯ 2   1         1              
งบฯ            25,000.00                         -                  5,000.00                         -                           -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง เป้าฯ 2   1                   1    
งบฯ            20,000.00                         -                  8,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 11,800.00
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            68,390.00               11,590.00               36,800.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 12/239/12 1/19/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1    
งบฯ            23,900.00                1,900.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/35/2   1/35/2                        
งบฯ            31,000.00                         -                 31,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1   1/20/1                        
งบฯ             3,800.00                         -                  3,800.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/33/2 2/33/2                          
งบฯ             6,270.00                6,270.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/18/1 1/18/1                          
งบฯ             3,420.00                3,420.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
 งบลงทุน             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            20,000.00                         -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง เป้าฯ 8   8                        
งบฯ            20,000.00                         -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
 งบดำเนินงาน           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ประชาชน    เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          100,000.00                         -                           -                 13,800.00               20,000.00               10,000.00                6,200.00                3,000.00                         -                 26,000.00               21,000.00                         -                           -  
    1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1     1/20/1                      
งบฯ             3,800.00                         -                           -                  3,800.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลตนเองกับการบูลลี่ทางไซเบอร์สำหรับเด็กวัยเรียน ครั้ง/คน เป้าฯ 2/160/2       1/80/1 1/80/1                  
งบฯ            20,000.00                         -                           -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. การพัฒนาศักยภาพญาติ แกนนำ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/35/1           1/35/1                
งบฯ             6,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                  6,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.4. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/150/3                 2/100/2 1/50/1        
งบฯ            42,770.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 26,000.00               16,770.00                         -                           -  
    1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/9/3     1/3/1 1/3/1     1/3/1     1/3/1        
งบฯ            27,230.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                  3,000.00                         -                           -                  4,230.00                         -                           -  
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          154,460.00                         -                           -                           -                 25,700.00               25,700.00               25,830.00               14,000.00               37,938.00               25,292.00                         -                           -                           -  
    1.1. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับแกนนำนักศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/90       1/30/1 1/30/1 1/30/1                
งบฯ            44,700.00                         -                           -                           -                 14,900.00               14,900.00               14,900.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/60/3       1/20/1 1/20/1 1/20/1                
งบฯ            32,530.00                         -                           -                           -                 10,800.00               10,800.00               10,930.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 5/250/5             1/50/1 3/150/3 2/100/2       รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2 สถานประกอบการจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ูรณาการงบประมาณร่วมกับโครง MHL และงบประมาณจาก อบจ.  
งบฯ            77,230.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 14,000.00               37,938.00               25,292.00                         -                           -                           -  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
 งบดำเนินงาน           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          471,520.00                         -                           -               117,880.00             117,880.00                         -                           -               117,880.00             117,880.00                         -                           -                           -                           -  
    1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด ครั้ง/คน เป้าฯ 8/400     2/100 2/100     2/100 2/100            
งบฯ            40,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -  
    1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 76/19     19/19 19/19     19/19 19/19            
งบฯ          431,520.00                         -                           -               107,880.00             107,880.00                         -                           -               107,880.00             107,880.00                         -                           -                           -                           -  
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          202,360.00                         -                           -                 61,990.00               46,790.00                         -                           -                 46,790.00               46,790.00                         -                           -                           -                           -  
    2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง ครั้ง/คน เป้าฯ 8/400     2/100 2/100     2/100 2/100            
งบฯ            55,200.00                         -                           -                 25,200.00               10,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -  
    2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 24/6     6/6 6/6     6/6 6/6            
งบฯ          147,160.00                         -                           -                 36,790.00               36,790.00                         -                           -                 36,790.00               36,790.00                         -                           -                           -                           -  
3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 16/4   16/4                       ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            61,120.00                         -                 61,120.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
 งบดำเนินงาน           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00               10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -  
    1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1     1/20/1                      
งบฯ             3,000.00                         -                           -                  3,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/55/2       1/55/2                    
งบฯ          106,400.00                         -                           -                           -               106,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/60/2                 1/60/2          
งบฯ          128,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -  
    1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ครั้ง/คน เป้าฯ 1/5         1/5                  
งบฯ            10,000.00                         -                           -                           -                           -                 10,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
 งบดำเนินงาน           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            50,000.00                         -                           -                           -                 20,000.00                         -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                         -  
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนหลังเผชิญภาวะวิกฤต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1       1/20/1                    
งบฯ            20,000.00                         -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 6/60/6           1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1      
งบฯ            30,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                         -  
1. โครงการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2  ปี 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          150,000.00                         -                           -                 10,940.00               56,320.00               30,880.00                         -                 46,320.00                5,540.00                         -                           -                           -                           -  
    1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก) ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/721/1     1/721/1                      
งบฯ             5,500.00                         -                           -                  5,500.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 8/240/8       3/90/3 2/60/2   3/90/3              
งบฯ          123,520.00                         -                           -                           -                 46,320.00               30,880.00                         -                 46,320.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 ครั้ง/คน เป้าฯ 3/6     1/6 1/6       1/6            
งบฯ            20,980.00                         -                           -                  5,440.00               10,000.00                         -                           -                           -                  5,540.00                         -                           -                           -                           -  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            30,000.00                         -                           -                  6,380.00                         -                           -                  5,400.00                         -                 10,220.00                         -                           -                  8,000.00                         -  
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/19/1     1/19/1                      
งบฯ             6,380.00                         -                           -                  6,380.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอัคคีภัยในองค์กร ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1           1/20/1                
งบฯ             5,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                  5,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิชาการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1               1/20/1            
งบฯ            10,220.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 10,220.00                         -                           -                           -                           -  
    1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1                     1/20/1      
งบฯ             8,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  8,000.00                         -  
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            40,000.00                         -                 40,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.1. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" ครั้ง เป้าฯ 1   1                        
งบฯ            10,300.00                         -                 10,300.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/125/2   2/125/2                        
งบฯ            29,700.00                         -                 29,700.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
 งบดำเนินงาน           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          100,000.00                         -                           -                           -                 48,500.00                3,000.00                3,000.00               12,000.00               28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -  
    1.1. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/ศูนย์พัฒนาชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) ตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/120/2       2/120/2                    
งบฯ            45,000.00                         -                           -                           -                 45,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/30/1             1/30/1              
งบฯ            12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 25/250/1               25/250/1            
งบฯ            25,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 25,000.00                         -                           -                           -                           -  
    1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1                   1/20/1        
งบฯ             5,300.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  5,300.00                         -                           -  
    1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 4/12/4       1/3/1 1/3/1 1/3/1   1/3/1            
งบฯ            12,700.00                         -                           -                           -                  3,500.00                3,000.00                3,000.00                         -                  3,200.00                         -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.54