แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น        6,374,000.00             552,411.00             552,411.00             552,411.00             553,179.00             549,179.00             425,189.00             554,179.00             554,179.00             554,179.00             553,179.00             549,179.00             424,325.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,657,233.00 1,527,547.00 1,662,537.00 1,526,683.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 26.00% 23.97% 26.08% 23.95%    
 งบบุคลากร        6,277,200.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,631,295.00 1,507,305.00 1,631,295.00 1,507,305.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 25.99% 24.01% 25.99% 24.01%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2        6,277,200.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             543,765.00             419,775.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 1,631,295.00 1,507,305.00 1,631,295.00 1,507,305.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 25.99% 24.01% 25.99% 24.01%    
1. เงินเดือน คน เป้าฯ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ       4,989,600.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             381,900.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             422,580.00             381,900.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คน เป้าฯ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ       1,287,600.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00               37,875.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00             121,185.00               37,875.00
 งบดำเนินงาน             96,800.00                8,646.00                8,646.00                8,646.00                9,414.00                5,414.00                5,414.00              10,414.00              10,414.00              10,414.00                9,414.00                5,414.00                4,550.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 25,938.00 20,242.00 31,242.00 19,378.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 26.80% 20.91% 32.27% 20.02%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2             96,800.00                8,646.00                8,646.00                8,646.00                9,414.00                5,414.00                5,414.00              10,414.00              10,414.00              10,414.00                9,414.00                5,414.00                4,550.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 25,938.00 20,242.00 31,242.00 19,378.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 26.80% 20.91% 32.27% 20.02%    
1. ค่าเช่าบ้าน คน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            38,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                4,000.00                         -                           -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                4,000.00                         -                           -  
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) คน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            12,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00                1,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรา เป้าฯ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            46,800.00                2,646.00                2,646.00                2,646.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                4,414.00                3,550.00
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.54