แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
 งบดำเนินงาน           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           906,660.00              63,518.00             109,717.00              64,222.00              58,831.00              49,222.00              49,222.00             148,722.00              65,722.00              65,722.00              84,522.00              65,722.00              81,518.00      
รวมงบประมาณรายไตรมาส 237,457.00 157,275.00 280,166.00 231,762.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 26.19% 17.35% 30.90% 25.56%    
1. ค่าใช้สอย โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          255,260.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,268.00
    1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) คัน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          255,260.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,272.00               21,268.00
2. ค่าสาธารณูปโภค รายการ เป้าฯ 2                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            65,400.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00                5,450.00
    2.1. ค่าไฟฟ้า เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            30,000.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00
    2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            35,400.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00                2,950.00
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          517,610.00               25,206.00               46,195.00               35,500.00               30,109.00               20,500.00               20,500.00             120,000.00               37,000.00               37,000.00               55,800.00               37,000.00               52,800.00
    3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          136,444.00                9,835.00               10,000.00               10,000.00                9,609.00                         -                           -                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               22,000.00               15,000.00               15,000.00
    3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ          108,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00                9,000.00
    3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            36,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00
    3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม ครั้ง เป้าฯ 3             1     1   1    
งบฯ            12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                  4,000.00                         -                           -                  4,000.00                         -                  4,000.00
    3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครั้ง เป้าฯ 1             1              
งบฯ            17,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 17,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.6. วัสดุงานยานพาหนะ ครั้ง เป้าฯ 3     1       1     1        
งบฯ            19,800.00                         -                           -                  5,000.00                         -                           -                           -                  7,000.00                         -                           -                  7,800.00                         -                           -  
    3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            85,700.00                2,700.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00                8,000.00
    3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย เดือน เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
งบฯ            20,171.00                   671.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                1,500.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน ครั้ง เป้าฯ 2   1         1              
งบฯ            22,495.00                         -                  2,495.00                         -                           -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว ครั้ง เป้าฯ 1             1              
งบฯ            15,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 15,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ ครั้ง เป้าฯ 2   1         1              
งบฯ            25,000.00                         -                  5,000.00                         -                           -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง เป้าฯ 2   1                   1    
งบฯ            20,000.00                         -                  8,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 11,800.00
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            68,390.00               11,590.00               36,800.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 12/239/12 1/19/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1    
งบฯ            23,900.00                1,900.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00                2,000.00
    4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/35/2   1/35/2                        
งบฯ            31,000.00                         -                 31,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1   1/20/1                        
งบฯ             3,800.00                         -                  3,800.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/33/2 2/33/2                          
งบฯ             6,270.00                6,270.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/18/1 1/18/1                          
งบฯ             3,420.00                3,420.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55