แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
 งบลงทุน             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2             20,000.00                         -                20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 20,000.00 0.00 0.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%    
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            20,000.00                         -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง เป้าฯ 8   8                        
งบฯ            20,000.00                         -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55