แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
 งบดำเนินงาน           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           735,000.00                         -                61,120.00             179,870.00             164,670.00                         -                           -               164,670.00             164,670.00                         -                           -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 240,990.00 164,670.00 329,340.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 32.79% 22.40% 44.81% 0.00%    
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          471,520.00                         -                           -               117,880.00             117,880.00                         -                           -               117,880.00             117,880.00                         -                           -                           -                           -  
    1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด ครั้ง/คน เป้าฯ 8/400     2/100 2/100     2/100 2/100            
งบฯ            40,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -  
    1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 76/19     19/19 19/19     19/19 19/19            
งบฯ          431,520.00                         -                           -               107,880.00             107,880.00                         -                           -               107,880.00             107,880.00                         -                           -                           -                           -  
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          202,360.00                         -                           -                 61,990.00               46,790.00                         -                           -                 46,790.00               46,790.00                         -                           -                           -                           -  
    2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง ครั้ง/คน เป้าฯ 8/400     2/100 2/100     2/100 2/100            
งบฯ            55,200.00                         -                           -                 25,200.00               10,000.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -  
    2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 24/6     6/6 6/6     6/6 6/6            
งบฯ          147,160.00                         -                           -                 36,790.00               36,790.00                         -                           -                 36,790.00               36,790.00                         -                           -                           -                           -  
3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ครั้ง/พื้นที่ เป้าฯ 16/4   16/4                       ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            61,120.00                         -                 61,120.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55