แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
 งบดำเนินงาน           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00              10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 3,000.00 116,400.00 128,000.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 1.21% 47.05% 51.74% 0.00%    
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          247,400.00                         -                           -                  3,000.00             106,400.00               10,000.00                         -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -  
    1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1     1/20/1                      
งบฯ             3,000.00                         -                           -                  3,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/55/2       1/55/2                    
งบฯ          106,400.00                         -                           -                           -               106,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/60/2                 1/60/2          
งบฯ          128,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -               128,000.00                         -                           -                           -  
    1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ครั้ง/คน เป้าฯ 1/5         1/5                  
งบฯ            10,000.00                         -                           -                           -                           -                 10,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55