แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
 งบดำเนินงาน           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           254,460.00                         -                           -                13,800.00              45,700.00              35,700.00              32,030.00              17,000.00              37,938.00              51,292.00              21,000.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 13,800.00 113,430.00 106,230.00 21,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 5.42% 44.58% 41.75% 8.25%    
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ประชาชน    เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          100,000.00                         -                           -                 13,800.00               20,000.00               10,000.00                6,200.00                3,000.00                         -                 26,000.00               21,000.00                         -                           -  
    1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1     1/20/1                      
งบฯ             3,800.00                         -                           -                  3,800.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลตนเองกับการบูลลี่ทางไซเบอร์สำหรับเด็กวัยเรียน ครั้ง/คน เป้าฯ 2/160/2       1/80/1 1/80/1                  
งบฯ            20,000.00                         -                           -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. การพัฒนาศักยภาพญาติ แกนนำ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/35/1           1/35/1                
งบฯ             6,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                  6,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.4. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/150/3                 2/100/2 1/50/1        
งบฯ            42,770.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 26,000.00               16,770.00                         -                           -  
    1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/9/3     1/3/1 1/3/1     1/3/1     1/3/1        
งบฯ            27,230.00                         -                           -                 10,000.00               10,000.00                         -                           -                  3,000.00                         -                           -                  4,230.00                         -                           -  
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          154,460.00                         -                           -                           -                 25,700.00               25,700.00               25,830.00               14,000.00               37,938.00               25,292.00                         -                           -                           -  
    1.1. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับแกนนำนักศึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/90       1/30/1 1/30/1 1/30/1                
งบฯ            44,700.00                         -                           -                           -                 14,900.00               14,900.00               14,900.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/60/3       1/20/1 1/20/1 1/20/1                
งบฯ            32,530.00                         -                           -                           -                 10,800.00               10,800.00               10,930.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 5/250/5             1/50/1 3/150/3 2/100/2       รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2 สถานประกอบการจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ูรณาการงบประมาณร่วมกับโครง MHL และงบประมาณจาก อบจ.  
งบฯ            77,230.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 14,000.00               37,938.00               25,292.00                         -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55