แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
 งบดำเนินงาน           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           270,000.00                         -                40,000.00              17,320.00              76,320.00              30,880.00              10,400.00              51,320.00              20,760.00                5,000.00                5,000.00              13,000.00                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 57,320.00 117,600.00 77,080.00 18,000.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 21.23% 43.56% 28.55% 6.67%    
1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            50,000.00                         -                           -                           -                 20,000.00                         -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                         -  
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนหลังเผชิญภาวะวิกฤต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1       1/20/1                    
งบฯ            20,000.00                         -                           -                           -                 20,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 6/60/6           1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1      
งบฯ            30,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                  5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                         -  
1. โครงการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2  ปี 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          150,000.00                         -                           -                 10,940.00               56,320.00               30,880.00                         -                 46,320.00                5,540.00                         -                           -                           -                           -  
    1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก) ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/721/1     1/721/1                      
งบฯ             5,500.00                         -                           -                  5,500.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 8/240/8       3/90/3 2/60/2   3/90/3              
งบฯ          123,520.00                         -                           -                           -                 46,320.00               30,880.00                         -                 46,320.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 ครั้ง/คน เป้าฯ 3/6     1/6 1/6       1/6            
งบฯ            20,980.00                         -                           -                  5,440.00               10,000.00                         -                           -                           -                  5,540.00                         -                           -                           -                           -  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            30,000.00                         -                           -                  6,380.00                         -                           -                  5,400.00                         -                 10,220.00                         -                           -                  8,000.00                         -  
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/19/1     1/19/1                      
งบฯ             6,380.00                         -                           -                  6,380.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอัคคีภัยในองค์กร ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1           1/20/1                
งบฯ             5,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                  5,400.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิชาการ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1               1/20/1            
งบฯ            10,220.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 10,220.00                         -                           -                           -                           -  
    1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1                     1/20/1      
งบฯ             8,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  8,000.00                         -  
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ            40,000.00                         -                 40,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.1. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" ครั้ง เป้าฯ 1   1                        
งบฯ            10,300.00                         -                 10,300.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/125/2   2/125/2                        
งบฯ            29,700.00                         -                 29,700.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55