แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
 งบดำเนินงาน           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           100,000.00                         -                           -                           -                48,500.00                3,000.00                3,000.00              12,000.00              28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 54,500.00 40,200.00 5,300.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 0.00% 54.50% 40.20% 5.30%    
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โครงการ เป้าฯ 1                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          100,000.00                         -                           -                           -                 48,500.00                3,000.00                3,000.00               12,000.00               28,200.00                         -                  5,300.00                         -                           -  
    1.1. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/ศูนย์พัฒนาชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) ตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/120/2       2/120/2                    
งบฯ            45,000.00                         -                           -                           -                 45,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/30/1             1/30/1              
งบฯ            12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 12,000.00                         -                           -                           -                           -                           -  
    1.3. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 25/250/1               25/250/1            
งบฯ            25,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 25,000.00                         -                           -                           -                           -  
    1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1                   1/20/1        
งบฯ             5,300.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  5,300.00                         -                           -  
    1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 4/12/4       1/3/1 1/3/1 1/3/1   1/3/1            
งบฯ            12,700.00                         -                           -                           -                  3,500.00                3,000.00                3,000.00                         -                  3,200.00                         -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55