ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์

โทรศัพท์ 081-0265838