วิสัยทัศน์

        ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

        1. ศึกษา วิเคราหะ์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ

        2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

        3. เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ

        4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ค่านิยมหน่วยงาน : MENTALH+

        M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

        E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

        N : Network สัมพันธ์เครือข่าย

        T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

        A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

        L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

        H : Happy มีความสุขทั้งกายและทางใจ

        H : Harmony ความสามัคคี

อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิต

        1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน

        2. พัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต

        3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        4. บริหารการพัฒนาและร่วมจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพจิต

        5. นิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต

        6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง/ที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

        1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตประชาชนตลอดช่วงชีวิต

        2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

        3. พัฒนาวิชาการและระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล