แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

วิสัยทัศน์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2)

        ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตดี มีความสุข

พันธกิจ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2)

        1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

        2. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับอย่างเป็นมาตรฐาน

        3. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย

        4. สร้างกลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ

        5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

ค่านิยมหน่วยงาน : MENTAL H2

        M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

        E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

        N : Network สัมพันธ์เครือข่าย

        T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

        A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

        L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

        H : Happy มีความสุขทั้งกายและทางใจ

        H : Harmony ความสามัคคี

อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิต

        1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน

        2. พัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต

        3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        4. บริหารการพัฒนาและร่วมจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพจิต

        5. นิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต

        6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง/ที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2)

        1. สร้างและขยายเครือข่ายการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

        2. เร่งพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยระบบดิจิทัลในหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน

        3. ยกระดับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการผ่านกลไกเครือข่ายเขตสุขภาพ

        4. ยกระดับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้