ประวัติความเป็นมาของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เดิมเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจัดตั้งจำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิต 1 - 4 รับผิดชอบ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาพเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ

     ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่า ศูนย์สุขภาพจิต 1-4 มีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่ เกินกว่ากำลังของบุคลากรประจำศูนย์ที่จะดูแลรับผิดชอบได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกรมสุขภาพจิต 039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1 - 13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2542 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 9 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีนางสีคิ้ว ดิษริยะกุล เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบาย ปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการปรบบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศใช้กรมสุขภาพจิตจึงได้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 73- 78 ให้มีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 12 โดยแบ่งส่วนราชการในเป็น 1 ผ่าย 1 กลุ่มงาน คือ
     1. ฝ่ายบริหารทั่วไป      2. กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

     ต่อมาในปี 2548 รัฐบาลมีนโยบายแบ่งเขตตรวจราชการสาธารณสุข เป็น 19 เขต ตามเขตการปกครอง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และในปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงลำดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 5 จังหวัดเดิม ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

     ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เป้าหมายสำคัญคือเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีแผนในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556 - 2560) เพื่อให้การดำเนินงานสุขภาพจิตสอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงได้มีคำสั่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ย้ายสำนักงานมาประจำเขตสุขภาพที่ 2 ณ อาคารเลขที่ 138/35-36 หมู่ที่ 7 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2561 และในปี 2561 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เลขที่ 999 หมู่ 2 ต าบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และได้ย้ายที่ทำการจากสี่แยกอินโดจีนมาที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 จังหวัดเดิม ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต โดยมี นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน