บทคัดย่อผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

บทคัดย่อ : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิตเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 2

The Developing Collaboration of Local mass Media Operation in Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เขตสุขภาพที่ 2

Development of Premature pregnant Prevention Model for Teenage in Khek Noi Subdistrict, Khao Khlo District, Phetchabun Province Thai Mental Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 2

Effectiveness of Community Participatory Programs for Suicide Prevention Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : การศึกษาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเรียนรู้ช้า ภาวะแอลดี ภาวะสมาธิสั้น และภาวะออทิสติก เขตสุขภาพที่ 2

The Study of Behavioral and Emotional For School – age Child Among Risk Group of Intelligence Disability,Learning Disability, Hyperactivity and Autism at Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของประชาชน เขตสุขภาพที่ 2

Factors Influencing Suicide A Case Study at Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : ผลของโปรแกรมความสุข 5 มิติเชิงประยุกต์ในผู้สูงอายุ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2

Effectiveness of 5 dimensional Happiness Programs for elderly A Case Study at Tha-Pla District, Uttaradit Province Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : การศึกษาปัญหาผู้ดูแลในการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2

The Study of Caregiver’s Problems for Their Relative with Mental illness at Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : ศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 2

The Study Early Child Development A Case Study at Sukhsala Phrarachathan (District Health Promotion Hospital) Health Area 2.

>> ดาวน์โหลด <<

บทคัดย่อ : ผลของโปรแกรมสร้างสุขในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาบริษัท ซีพีเอฟ - ประเทศไทย จ ากัด มหาชน (โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก พิษณุโลก)

The Effects of Happiness Program in the workplace : A Case Study of CPF – Thailand Public Company limited ( Production of Animal feed Phitsanulok)

>> ดาวน์โหลด <<