การปกครอง

         เขตสุขภาพที่ 2 มี 5 จังหวัด 47 อำเภอ 426 ตำบล 4,505 หมู่บ้าน

    ประชากร

         มีประชากรทั้งสิ้น 3,551,375 คน สัญชาติไทย จำนวน 3,444,148 คน ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 107,219 คน จังหวัดตากมีประชากรไม่ได้สัญชาติไทยมากที่สุด จำนวน 102,393 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรมากที่สุดคือ 995,223 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 865,759 คน สำหรับจังหวัด อุตรดิตถ์มีประชากรน้อยที่สุด คือ 458,197 คน

    ทรัพยากรสาธารณสุข

         เขตสุขภาพที่ 2 มีโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.พุทธชินราช และรพ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 5 แห่ง คือ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสัชนาลัย(สุโขทัย) รพ.ตากสินมหาราช และ รพ.แม่สอด โรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 40 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 662 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมากที่สุด จำนวน 153 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดตาก มี 150 แห่ง ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้อยที่สุด จำนวน 94 แห่ง