Question

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 คือหน่วยงานอะไร

Answer

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ.2542 มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน โดยอำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 คือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน
2. พัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารการพัฒนาและร่วมจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพจิต
5. นิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง/ที่ได้รับมอบหมาย

Question

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ไหน

Answer

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 ซึ่งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

Question

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก แตกต่างกันอย่างไร

Answer

ทั้ง 2 หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดูแลสุขภาพจิตที่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งความแต่ต่างระหว่างศูนย์สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลจิตเวชคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับหน้าที่ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ส่วนโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 2