การปกครอง

         เขตสุขภาพที่ 2 มี 5 จังหวัด 47 อำเภอ 426 ตำบล 4,505 หมู่บ้าน

    ประชากร

         มีประชากรทั้งสิ้น 3,551,375 คน สัญชาติไทย จำนวน 3,444,148 คน ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 107,219 คน จังหวัดตากมีประชากรไม่ได้สัญชาติไทยมากที่สุด จำนวน 102,393 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรมากที่สุดคือ 995,223 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 865,759 คน สำหรับจังหวัด อุตรดิตถ์มีประชากรน้อยที่สุด คือ 458,197 คน