การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ 2567